REGULAMIN USŁUGI ‘HISTORIA SZKÓD POJAZDU’

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia Usług dostępnych za pośrednictwem serwisu www.historiaszkod.pl.
 2. Administratorem serwisu jest MOTOCONTROLER sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. płk. Stanisława Dąbka 8/402, 30-732 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Kraków-Podgórze w Krakowie, pod numerem KRS: 0000932185, REGON: 520440363, NIP: 6793226824, E - m a i l : [email protected], zwany dalej także Usługodawcą.
 3. Z chwilą złożenia zamówienia (zawarcia umowy) Klient oświadcza, że:
  1. zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia; brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia skorzystanie z Usług, oraz że po otrzymaniu maila potwierdzającego złożenie zamówienia w związku z rozpoczęciem realizacji usługi wyraził zgodę na brak możliwości odstąpienia od Umowy;
  2. akceptuje, że po otrzymaniu potwierdzenia złożenia zamówienia w związku z rozpoczęciem realizacji usługi wyraził zgodę na brak możliwości odstąpienia od Umowy; wyrażenie takiego żądania przez Klienta będącego Konsumentem powoduje, że takiemu Klientowi – zgodnie z przepisem art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287, z późn. zm., dalej jako: u.p.k.) nie będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy;
  3. w przypadku Klienta, będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, zawierającego umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą – oświadcza, że działa on w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; takie oświadczenie będzie uznawane za równoznaczne z faktem, że zawierana umowa posiada dla Klienta charakter zawodowy, chyba że Klient wyraźnie wskaże brak takiego charakteru; w przypadku wskazania, że umowa ma dla Klienta charakter zawodowy, do Klienta nie stosuje się postanowień przewidzianych w przepisach prawa lub Regulaminu dla Konsumentów.
 4. Czas trwania umowy pomiędzy Usługodawcą, a Klientem obejmuje czas od Zamówienia do wyświetlenia się wyniku realizacji usługi na monitorze Klienta i/lub wysłania na adres e-mail Klienta linku zawierającego Raport.

§2. DEFINICJE

Na użytek niniejszego Regulaminu, używane w nim pojęcia oznaczają:

 1. USŁUGODAWCA – MOTOCONTROLER sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. płk. Stanisława Dąbka 8/402, 30-732 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Kraków-Podgórze w Krakowie, pod numerem KRS: 0000932185, REGON: 520440363, NIP: 6793226824.
 2. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi Elektronicznej zgodnie z Regulaminem.
 3. NUMER VIN – unikalny numer identyfikacyjny właściwy dla danego pojazdu mechanicznego, składający się z maksymalnie 17 znaków (liter i cyfr) (Vehicle Identification Number).
 4. POJAZD – pojazd mechaniczny posiadający Numer VIN wskazany przez Usługobiorcę.
 5. INFORMACJA SKRÓCONA; IS – Usługa Elektroniczna, informacja skrócona uzyskiwana przed udostępnieniem Raportu i dotycząca zakresu informacji lub zdarzeń dotyczących Pojazdu możliwych do uzyskania w ramach Raportu. Informacja taka zawiera stwierdzenie o dostępności, braku dostępności lub ilości informacji oraz zdarzeń w wybranym Raporcie oraz koszt Raportu. IS nie zawiera jednak samej informacji lub szczegółów zdarzeń dotyczących Pojazdu.
 6. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 7. RAPORT – Usługa Elektroniczna polegająca na udostępnieniu informacji i zdarzeń o Pojeździe w postaci elektronicznego raportu. Zakres informacji i zdarzeń podany jest na stronie internetowej Serwisu Internetowego po uzyskaniu przez Usługobiorcę Informacji Skróconej; obejmuje również Raport CARFAX.
 8. RAPORT CARFAX - Usługa Elektroniczna polegająca na udostępnieniu informacji i zdarzeń o Pojeździe pochodzącego z USA, UE i Kanady, w postaci elektronicznego raportu. W zakresie Raportów CARFAX Motocontroler sp. z o.o. pełni jedynie funkcję dystrybutora na podstawie umowy dystrybucyjnej zawartej z CARFAX POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000807118, Aleje Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa).
 9. SERWIS – serwis internetowy działający pod adresem URL: www.historiaszkod.pl, mający na celu prezentowanie Usług oraz umożliwienie Klientowi zapoznanie się z ofertą Usługodawcy i złożenie zamówienia na wykonanie wybranej przez siebie usługi.
 10. ZAMÓWIENIE – oświadczenie Klienta o dokonaniu zakupu wybranej usługi, a także informacje, które są niezbędne do wykonania wybranej usługi.
 11. REGULAMIN – niniejszy dokument określający zasady i tryb korzystania z serwisu i usług oferowanych przez www.historiaszkod.pl.
 12. PAYU S.A – spółka z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186 obsługująca płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu https://poland.payu.com/.
 13. KONSUMENT – osoba fizyczna, o której mowa w przepisie art. 221c., jak również osoba fizyczna, do której stosuje się przepisy dot. konsumenta.
 14. ADMINISTRATOR – firma MOTOCONTROLER sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. płk. Stanisława Dąbka 8/402, 30-732 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Kraków-Podgórze w Krakowie, pod numerem KRS: 0000932185, REGON: 520440363, NIP: 6793226824, E-mail: [email protected]

§3. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Informacja Skrócona – skorzystanie z IS możliwe jest po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) podaniu na stronie Serwisu Internetowego w zakładce dotyczącej IS Numeru VIN Pojazdu (2) oraz kliknięciu pole „Sprawdź numer VIN” lub tożsame.
 2. Raport – skorzystanie z Raportu możliwe jest po uprzednim uzyskaniu Informacji Skróconej. Po uzyskaniu IS Usługobiorca może zdecydować się na wybór zaproponowanego Raportu. Udostępnienie wybranego Raportu następuje po spełnieniu łącznie trzech kolejnych kroków – (1) wypełnieniu formularza zamówienia Raportu (2) kliknięciu pola „Zapłać” oraz (3) dokonaniu płatności. W formularzu zamówienia Raportu niezbędne jest podanie numeru VIN Pojazdu.
 3. Usługodawca nie odpowiada za niepoprawny Numer VIN podany przez klienta.
 4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Serwisu Internetowego lub narazić Usługodawcę na utratę renomy.
 5. Udostępnianie Raportu jest odpłatne – cena Raportu podana jest na stronie internetowej Serwisu Internetowego po uzyskaniu przez Usługobiorcę Informacji Skróconej - cena Raportu podana jest w złotych polskich. Cena ta jest ceną łączną wraz z podatkami i wszelkimi innymi opłatami.
 6. Sposób płatności elektronicznej za pośrednictwem serwisu PayU S.A:
  1. możliwe sposoby płatności dostępne są na stronie Serwisu Internetowego przed dokonywaniem płatności oraz na stronie internetowej https://poland.payu.com/.

§4. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DOTYCZĄCE RAPORTU

 1. Usługobiorca odpowiada za poprawność wprowadzonego numeru VIN. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za udostępnienie Raportu dla wskazanego numeru VIN, który został wprowadzony niepoprawnie lub za sytuację, w której błędnie sprawdzono niewłaściwy numer.
 2. Koszt Raportu oraz rodzaje dostępnych Raportów podane są każdorazowo dla danego Pojazdu na stronie internetowej Serwisu Internetowego po uzyskaniu Informacji Skróconej. Do udostępnienia Raportu niezbędne jest uprzednie uzyskanie przez Usługobiorcę IS.
 3. Raport ma charakter jedynie pomocniczy (dodatkowy) i nie powinien stanowić jedynej podstawy decyzji o zawarciu albo nie zawarciu umowy sprzedaży Pojazdu przez Usługobiorcę. W razie powzięcia jakichkolwiek wątpliwości co do pochodzenia Pojazdu, jego przebiegu lub historii należy je zweryfikować z odpowiednimi organami państwa lub osobami trzecimi udzielającymi pomocy w tym zakresie. Usługodawca zaleca w każdym wypadku (nawet mimo braku wątpliwości) kontakt z powyższymi organami i osobami trzecimi celem weryfikacji Pojazdu przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy sprzedaży. Przed podjęciem decyzji o zakupie należy również osobiście obejrzeć pojazd i skorzystać z dostępnych możliwości profesjonalnego przeglądu przed zakupem w tym wizyty w serwisie samochodowym i/lub stacji kontroli pojazdów.
 4. Informacje i zdarzenia o Pojazdach udostępniane w ramach Raportu pochodzą ze źródeł zewnętrznych, a rola Usługodawcy ogranicza się jedynie do ich udostępnienia Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Usługodawca nie weryfikuje rzetelności, poprawności i prawdziwości powyższych informacji i zdarzeń o Pojazdach.
 5. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż Usługodawca zbiera dane z wielu źródeł w celu wykorzystania ich w Raporcie. Zebrane dane mogą duplikować błędy i zawierać niepełne informacje. Usługobiorca rozumie i przyjmuje do wiadomości, że nie wszystkie informacje mogą być dostępne, kompletne i poprawne. Informacje na raporcie mają jedynie charakter pomocniczy. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i rozumie, że informacje zawarte w raporcie nie mogą jednoznacznie określać stanu faktycznego pojazdu, a odpowiedzialność i decyzja o zakupie pojazdu należy do Usługobiorcy. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji, co do poprawności danych i kompletności Raportu.
 6. W zakresie Raportu CARFAX, Usługodawca oświadcza, a Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że: (i) CARFAX gromadzi informacje głównie ze źródeł w USA i UE, (ii) że nie wszystkie informacje na temat pojazdu są udostępniane CARFAX przez osoby fizyczne, podmioty lub organy administracji publicznej w Europie, które mogą je posiadać oraz (iii) informacje zgromadzone przez CARFAX mogą zawierać błędy i pominięcia; Usługobiorca rozumie, że dane w Raporcie CARFAX będą zawierać jedynie informacje, jakie CARFAX zgromadziła na potrzeby korzystania z jej produktów i usług udostępnianych komercyjnie w Europie, a także że mogą one nie zawierać informacji na temat historii pojazdu w USA. Usługodawca – dystrybutor Raportów CARFAX pochodzących z bazy danych, do których prawa i dostęp ma CARFAX – nie gwarantuje poprawności żadnych informacji dostarczonych w okresie realizacji usługi zakupu Raportu CARFAX, toteż nie będzie za nie ponosić odpowiedzialności, zaś Usługobiorca niniejszym odstępuje od wszelkich roszczeń wobec Dystrybutora z tytułu strat lub szkód spowodowanych w całości lub częściowo przez zaniedbanie CARFAX lub okoliczności pozostające poza jej kontrolą, jakie by zaistniały w momencie pozyskiwania, kompilowania, zbierania, interpretowania lub przekazywania takich informacji. Usługobiorca uznaje, że raporty CARFAX nie formułują żadnych wniosków co do stanu czy historii pojazdu. Usługobiorca uznaje, że błędy mogą się pojawić przy przesyłaniu danych urządzeniami komunikacji.
 7. Zakres informacji i zdarzeń o Pojazdach udostępniany w ramach Raportu to zakres maksymalny – zależny od dostępnej w bazie informacji dla danego egzemplarza Pojazdu - Usługobiorca jest każdorazowo informowany przed udostępnieniem z Raportu w ramach Informacji Skróconej o zakresie i ilości dostępnych informacji lub zdarzeń ewentualnie o braku dostępności. Na podstawie Informacji Skróconej Usługobiorca podejmuje decyzję co do udostępnienia Raportu oraz jego rodzaju albo rezygnuje z jego udostępnienia.
 8. Opis produktu cyfrowego oferowanego za pośrednictwem strony https://www.historiaszkod.pl/:
  1. Główne cechy: Usługa Elektroniczna polegająca na udostępnieniu informacji i zdarzeń o Pojeździe w postaci elektronicznego raportu. Zakres informacji i zdarzeń podany jest na stronie internetowej Serwisu Internetowego po uzyskaniu przez Usługobiorcę Informacji Skróconej.
  2. Cena łączna: Cena udostępniana jest użytkownikowi po uzyskaniu Informacji Skróconej IS.
  3. Funkcjonalność:
   1. Język: Polski.
   2. Typ pliku: HTML.
   3. Rozmiar: Rozmiar uzależniony jest od ilości informacji znajdujących się w raporcie.
   4. Rodzaj dostępu: wyświetlenie na ekranie.
   5. Warunki dostępu: korzystanie na własny użytek, zakaz tworzenia kopii lub reprodukcji.
   6. Ograniczenia: dostęp do raportu przez okres 30 dni.
   7. 3.6.7.4.Interoperacyjność:
    1. Sprzęt i oprogramowanie: Komputer, tablet, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu. Przeglądarka internetowa zainstalowana na urządzeniu z dostępem do Internetu: Mozilla Firefox w wersji 10.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 11 i wyższej, Google Chrome w wersji 17 i wyższej. Włączona w przeglądarce internetowej obsługa plików Cookies.

§5. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERIWSU

 1. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet oraz konta poczty e-mail.
 2. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu stacja użytkowa Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
  1. Łącze internetowe o przesyle danych 56.6k lub szybsze,
  2. Procesor 500 MHz lub o wyższych parametrach,
  3. Pamięć RAM – 128 MB,
  4. System operacyjny – Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 lub Mac OS X;
  5. włączona akceptacja plików cookies oraz skryptów JavaScript.
 3. Usługodawca nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
 4. Instalacja oprogramowania, o którym mowa w pkt 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej zawieranej przez Klienta z licencjodawcą.
 5. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Podczas odwiedzin przez Klienta Serwisu, system Serwisu wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer Serwisu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawiera informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Klient może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Serwis nie będzie mógł zidentyfikować Klienta ani jego preferencji.
 6. Usługodawca informuje Klientów, iż składanie w Serwisie zamówień odbywa się za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Usługodawca zwraca uwagę Klientów na to, iż może wiązać się to z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Serwisem a Klientem.
 7. Prawa autorskie majątkowe do nazwy, budowy, oprogramowania, bazy danych, a także elementów graficznych oraz wszystkich innych utworów i przedmiotów Serwisu stanowią własność Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej, a Usługodawca nie udziela żadnych praw do żadnego z wyżej wymienionych składników żadnej osobie trzeciej. W szczególności zabronione jest bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.).

§6. NIEZGODNOŚĆ USŁUGI Z UMOWĄ, POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę mogą być składane za pośrednictwem Serwisu Internetowego przez Usługobiorcę w terminie 30 dni od stwierdzenia nieprawidłowości w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres email: [email protected].
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Usługobiorcy; adres do korespondencji; opis okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji. W wypadku, gdy reklamacja dotyczy Raportu dodatkowo (gdy dane są dostępne): data zakupu Raportu; data płatności za zakupiony Raport; rodzaj zakupionego Raportu oraz kwota transakcji.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny sposób wskazany przez Usługobiorcę.

§7. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Klient poprzez wypełnienie i złożenie zamówienia (a nadto zaznaczenie okienka checkbox) wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
 2. Administratorem danych osobowych jest firma MOTOCONTROLER sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. płk. Stanisława Dąbka 8/402, 30-732 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Kraków-Podgórze w Krakowie, pod numerem KRS: 0000932185, REGON: 520440363, NIP: 6793226824, E-mail: [email protected]
 3. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności za nabywane usługi są przekazywane spółce PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, jako administratora danych, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Krajowy Integrator Płatności S.A.
 4. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są jedynie w niezbędnym zakresie w celu wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:
  1. zawarcia umowy o świadczenie usług;
  2. przekazania danych swoim podwykonawcom;
  3. wystawienie dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru;
  4. zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Serwisu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Serwis.
 5. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej Serwisu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Serwisem.
 6. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia, konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Klient może w każdej chwili zrezygnować wysyłając wiadomość e-mail z prośbą o zaprzestanie wysyłania mu przedmiotowych materiałów.
 7. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia;
 8. Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie.
 9. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
 10. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Serwis drugiej stronie treści zawieranej umowy:
  1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy o świadczenie Usługi.
  2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
  3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

§8. OKRES PRZECHOWYWANIA RAPORTÓW

 1. Usługodawca przechowuje Raport w swoim systemie informatycznym przez 30 dni od chwili ich sporządzenia.
 2. Klient może korzystać z zamówionego i dostarczonego raportu w terminie wskazanym powyżej. Po tym terminie dostęp do tych danych wygasa.

§9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, może przed przystąpieniem Usługodawcy do realizacji usługi odstąpić od umowy bez podania przyczyny składając oświadczenie o odstąpieniu w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy – za wyraźną zgodą Klienta – usługa została wykonana przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (§ 1 ust. 3 pkt 2).
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient oraz Usługodawca są zobowiązani do zwrotu sobie nawzajem tego co wzajemnie świadczyli w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 3. Oświadczenie powinno zostać złożone w jeden z następujących sposobów: 1) pocztą na adres ul. Pułkownika Stanisława Dąbka 8, 30-732 Kraków, 2) wiadomość mailowa na adres: [email protected]. Przykładowy wzór Oświadczenia można pobrać tutaj: .
 4. Koszty przesłania formularza odstąpienia od umowy do Usługodawcy w związku z odstąpieniem od umowy, o którym mowa powyżej pokrywa Konsument.
 5. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w następujących przypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętych za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej; (2) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (3) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

§10. PRAWA AUTORSKIE/WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Raport jest utworem, którego twórcą w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.) jest Usługodawca.
 2. Korzystanie z raportu, a w szczególności jego zmiana, powielanie, udostępnianie osobom trzecim, wykorzystywanie w celach innych niż określone w niniejszej Regulaminie bez zgody Usługodawcy jest zakazane. Zgoda Usługodawcy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Klient może korzystać z Raportu w celach prywatnych, a także niekomercyjnych, pod warunkiem, że nie narusza to interesów Usługodawcy.
 4. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w Serwisie Internetowym chronione są prawami autorskimi przysługującymi Usługodawcy.
 5. Zabronione jest wykorzystywanie treści i znaków graficznych zamieszczonych w Serwisie Internetowym w jakikolwiek inny sposób niż wskazany w niniejszym Regulaminie lub przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa.
 6. W zakresie Raportów CARFAX, Usługodawca oświadcza, że wszystkie prawa własności intelektualnej zawarte w Raporcie CARFAX i ich dotyczące, wraz z wszystkimi przyszłymi ich udoskonaleniami i modyfikacjami, są i pozostaną wyłączną własnością CARFAX i podmiotów z nią powiązanych

§11. OGRANICZENIA W DOSTĘPIE I UŻYTKOWANIU

 1. Historiaszdkod.pl zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszelkich zamówień lub do skorzystania z nadzwyczajnego prawa do rozwiązania umowy z Klientem bez uprzedzenia, jeżeli uzna, że Raporty Historii Szkód Pojazdu oraz Raport CARFAX będą wykorzystywane w sposób, który będzie miał negatywny wpływ na Historiaszdkod.pl, jak opisano poniżej:
 2. Klient nie może sprzedawać, rozpowszechniać, dystrybuować, kopiować ani publikować bazy danych zawierającej Raporty Historii Szkód Pojazdu oraz Raport CARFAX lub dane z raportów ani w całości, ani we fragmentach. Wykorzystanie komercyjne i/lub odsprzedaż i redystrybucja Raportów Historii Szkód Pojazdu oraz Raportu CARFAX, w części lub w całości, jest surowo zabronione. „Użycie komercyjne” oznacza użycie przez osoby lub podmioty zajmujące się wyszukiwaniem, kontrolą, kupnem i/lub sprzedażą samochodów, odsprzedażą lub redystrybucją raportów lub jakimkolwiek innym celu biznesowym określonym przez Historiaszdkod.pl.
 3. Pobieranie i ponowne wykorzystywanie całości lub istotnej części zawartości bazy danych, ocenianej pod względem jakościowym i ilościowym, jest niedozwolone. Wielokrotne i systematyczne pobieranie i wtórne wykorzystywanie nawet części zawartości bazy danych, co oznacza działania, które są sprzeczne z normalnym korzystaniem z bazy danych lub które w sposób nieuzasadniony naruszają uzasadnione interesy Historiaszdkod.pl, jest niedozwolone. W szczególności niedozwolony jest zautomatyzowany dostęp lub korzystanie z bazy danych, np. poprzez „screen scraping” lub podobne techniki.
 4. W przypadku, gdy Klient udostępnia raport trzeciej stronie, Klient nie będzie:
  1. wykorzystywać Raportów Historii Szkód Pojazdu oraz Raportu CARFAX lub informacji z nimi związanej do celów niezgodnych z prawem;
  2. dostarczać Raportów Historii Szkód Pojazdu oraz Raportu CARFAX lub informacji z nimi związanej jakiejkolwiek stronie w celu odsprzedaży lub ponownego wprowadzenia na rynek w jakikolwiek sposób;
  3. dostarczać Raportów Historii Szkód Pojazdu oraz Raportu CARFAX lub informacji z nimi związanej jakimkolwiek producentom pojazdów silnikowych lub ich podmiotom zależnym zajmującym się finansowaniem lub leasingiem (z wyjątkiem normalnego toku działalności dealerskiej) lub agencjom reklamowym takich producentów pojazdów silnikowych;
  4. zastępować, modyfikować, usuwać etykiet, informacji o prawach autorskich i informacji o własności Raportów Historii Szkód Pojazdu oraz Raportu CARFAX i powiązanych elementów dokumentacji;
  5. przetwarzać w żaden sposób Raportów Historii Szkód Pojazdu oraz Raportu CARFAX lub informacji uzyskanych z Historiaszdkod.pl.
 5. Klient nie będzie przekazywał żadnej osobie ani podmiotowi żadnych informacji dotyczących Historiaszdkod.pl lub jakiegokolwiek Raportu Historii Szkód Pojazdu oraz Raportu CARFAX, zarówno pisemnie, jak i ustnie, które byłyby niezgodne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz informacjami zawartymi w Raportach.
 6. Klient przyjmuje do wiadomości, że pobierając lub drukując materiały chronione prawem autorskim lub korzystając z infrastruktury udostępnionej przez Historiaszdkod.pl, nie prowadzi do przeniesienia praw własności.

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach i terminie wejścia ich w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie http://historiaszkod.pl/regulamin
 3. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu, chyba że postanowienia nowego Regulaminu są dla Klienta korzystniejsze. Klient dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie z Serwisu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Klient może zrezygnować z korzystania z Serwisu i żądać usunięcia założonego w Serwisie konta.
 4. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
 5. Administrator zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej Serwisu – w związku konserwacją, przebudową lub modernizacją Serwisu. W przypadku przerw technicznych Serwis zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie www.historiaszkod.pl, z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony. Serwis podejmuje starania, aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz aby były jak najmniej uciążliwe dla jego klientów.